Wie zijn wij?

De Catharinaschool is een echte dorpsschool in een landelijk gebied. Wij hebben ongeveer 150 leerlingen.
Alle kinderen zijn welkom; wij maken geen onderscheid in geloofs en/of levensovertuiging. We respecteren de ander in zijn denken en doen.
Onze school kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van ouders en team. Veel ouders zijn bereid ons te helpen; de sfeer is gemoedelijk.
Kinderen en medewerkers leren en werken met plezier.

Onze beloftes
De kernwaarden van de school zijn : veiligheid, vertrouwen en respect
Voor de school zijn dit de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om als team goed samen te werken, onderwijs te geven en onderwijs te krijgen.

Onze missie
Het is onze uitdaging het onderwijs zodanig in te richten, dat het aansluit bij de basisbehoeften van elk kind afzonderlijk.
We zorgen ervoor dat de kinderen bij het verlaten van de basisschool voldoende kennis opgedaan hebben en zich voldoende vaardigheden hebben eigen gemaakt om met succes aan het vervolgonderwijs te kunnen beginnen.

Onze visie
Een veilige werk- en leeromgeving is ontzettend belangrijk. De school is de omgeving waar kinderen elkaar ontmoeten en waar veel aandacht is voor sociale vorming en persoonsontwikkeling: elkaar respecteren, accepteren  en waarderen.
Wij leggen de nadruk op talenten van kinderen. Binnen de basisvaardigheden is er veel aandacht voor het begrijpend lezen.
Wij leren kinderen zelfstandig te werken, afwegingen te maken, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Wij leggen sterk het accent op een positieve en effectieve werkhouding. Rust en structuur zijn daarbij belangrijke begrippen.
ICT is een hulpmiddel om goed onderwijs te geven. Kinderen en leerkrachten zijn ICT-vaardig en weten gebruik te maken van de mogelijkheden. Eveneens zijn zij zich bewust van de valkuilen en weten hiermee om te gaan.
Wereldoriëntatie wordt bij voorkeur thematisch en geïntegreerd aangeboden.
Een goede relatie met ouders is belangrijk. Wij hechten aan een professionele oudercommunicatie. Belangrijk daarbij is dat ouders goed op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind en dat de informatie die gegeven wordt duidelijk en transparant is.

Kijkt u op www.scholenopdekaart voor meer informatie.