Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan, zoals vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen), waaraan de directie advies of instemming vraagt alvorens het over in de wet geregelde aangelegenheden besluiten kan nemen.
Medezeggenschap is een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren.
De MR bestaat op dit moment uit vier leden. Twee leden worden rechtstreeks uit en door het personeel gekozen. Twee leden worden rechtstreeks uit en door de ouders/verzorgers gekozen.

De taak van de MR is mee te denken en mee te beslissen over het schoolbeleid. Zo draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school.
De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De directeur is meestal als adviseur bij de MR-vergaderingen aanwezig.

Er wordt in de MR o.a. gesproken over: het meerjaren schoolplan en het jaarplan, de formatie en de groepsindeling, samenwerking met de andere scholen en instellingen, de resultaten van het onderwijs, het zorgplan, het vakantierooster, de schoolgids en diverse lopende zaken en actuele gebeurtenissen.

De MR- leden zijn:
Oudergeleding:

  • Leonie Wymenga
  • Maaike Zieleman

Teamgeleding:

  • Linda van den IJssel (voorzitter)
  • Anne Loes Oostendorp

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via het mailadres : mr.stcatharina@degroeiling.nl

Notulen schooljaar 2020 – 2021                                    

28 september 2020 22 maart 2021
2 november 2020 19 mei 2021
8 februari 2021