Organisatie van de zorg

Onze zorgstructuur is erop gericht dat we het onderwijs op de Catharinaschool zo goed mogelijk willen afstemmen op de onderwijsbehoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind.

De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind.
Alle acties rond de zorg aan de individuele leerlingen lopen dan ook altijd via de leerkracht.

Onze Intern Begeleider, Saskia Hagers, coördineert de zorg rond de leerlingen en ondersteunt de leerkracht daar waar nodig.

Onze leerkrachten geven het onderwijs aan onze leerlingen; in een aantal gevallen bijgestaan door de onderwijsassistenten. Onze onderwijsassistenten worden ook ingezet om Remedial Teaching te geven als dat nodig is. Veelal vindt de extra aandacht aan kinderen gewoon in de klas plaats. De leerkracht breng differentiatie aan in instructie: zij differentieert naar behoefte.

Dit betekent dat er ook aandacht is voor kinderen die meer aankunnen binnen het reguliere programma. Deze leerlingen krijgen veelal een verkorte instructie en extra uitdagende opdrachten aangeboden.

 

De prestaties van de leerlingen worden in kaart gebracht. Deze resultaten zien wij terug in ons uitgebreid leerlingvolgsysteem. De resultaten worden op groepsniveau, op kindniveau en op schoolniveau besproken. Deze besprekingen vinden plaats tijdens onze groeps- en leerlingbesprekingen en de tweejaarlijkse schoolevaluatie.

Naast de leerkrachten is de intern begeleider in deze besprekingen een belangrijke schakel.

Het leerlingvolgsysteem

Heel kort gezegd is het leerlingvolgsysteem een manier om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. We toetsen op de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

In groep 3 t/m 8 worden twee keer per jaar de kinderen op de hierboven genoemde vakgebieden getoetst. De toetsen die we hiervoor gebruiken, de zogeheten Cito-toetsen, zijn methodeonafhankelijke toetsen. Het voordeel van deze toetsen is dat ze door het hele land afgenomen worden. Op deze manier kunnen we de leerprestaties van onze leerlingen vergelijken met die van andere scholen uit het land.

In groep 1/2 hanteren we een uitgebreid ontwikkelingsvolgmodel. Hierbij worden verschillende ontwikkelingslijnen zoals taal, motoriek en voorbereidend rekenen per kind gevolgd. Daarnaast wordt bij de leerlingen van groep 2 aan het eind van het schooljaar de Cito-toets Taal en de Cito-toets Rekenen afgenomen. Deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen.